Thông báo số 52 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản