Thông báo số 76 ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn công bố, công khai Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Dự án Xây dựng Sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ

Xem nội dung chi tiết tại đây:

1.0 TB76_13.6.2022 TB Công khai Quy hoạch CTXD SVĐ

1.1 QĐ1019_26.5.2022 PD QHCT xây dựng

1.2 QH.01 – VTGHKD – Sân vận động Tỉnh-QH.01 – A0

1.3 QH.04 – QHTMBSDD – Sân vận động Tỉnh-QH.04-GHÉP 01 TỜ A0 (1)

1.3 QH.04 – QHTMBSDD – Sân vận động Tỉnh-QH.04-GHÉP 01 TỜ A0 (2)

1.4 QH.05 . KGKTCQ Sân vận động Tỉnh-QH.05-GHÉP 01 TỜ A0

1.5 QH.07a – QHGT – Sân vận động Tỉnh-QH.07a-GHÉP 01 TỜ A0

 

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên