THÔNG BÁO Về việc không đánh bắt thủy sản, vớt củi, gỗ tại khu vực thuộc Dự án: Hồ chứa nước Nặm Cắt

Xem chi tiết tại đây:UBND xã Dương Quang thông báo về việc không đánh bắt thủy sản, vớt củi, gỗ tại khu vực thuộc Dự án Hồ chứa nước Nặm Cắt

Nguồn:UBND xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn