THÔNG BÁO Về việc mời các nhà đầu tư quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cum công nghiệp Huyền Tụng I, thành phố Bắc kạn

Xem nội dung chi tiết tại đâyTHÔNG BÁO số 29/TB-UBND Về việc mời các nhà đầu tư quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cum công nghiệp Huyền Tụng I, thành phố Bắc kạn

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn