Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn: Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

Xem chi tiết tại đây: Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

Nguồn: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản-Sở Tư pháp