Công văn số 231 /CATP v/v thông báo tuyển sinh các Trường CAND năm 2018