Công văn số 553 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc lần thứ ba

Xem chi tiết tại đây: Công văn số 553 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc lần thứ ba;

Công văn số 2158 MTTW-BCĐ ngày 16.3.2021 của Ban Chỉ đạo Giải báo chí toàn quốc về việc hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba

Nguồn: Văn phòng HDND – UBND TP Bắc Kạn