Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Tố Hữu (04/10/1920- 04/10/2020)

Xem chi tiết tại đây:Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Tố Hữu (04.10.1920- 04.10.2020)

Tác giả:  Ban Tuyên giáo Trung ương