Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2021

Xem chi tiết tại đây:Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2021

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn