KẾ HOẠCH Khám sàng lọc và phối hợp tổ chức phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kan năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 2914/KH-SYT Khám sàng lọc và phối hợp tổ chức phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kan năm 2023

Nguồn: Sở y tế tỉnh Bắc Kan