Kế hoạch tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm 2021- Vietnam Grand Sale 2021” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây: Kế hoạch số 233 KH-SCT ngày 09.6.2021 của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn về việc tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm 2021- Vietnam Grand Sale 2021” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nguồn: Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn