KẾ HOẠCH triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Bắc Kan năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Bắc Kan năm 2023

 Nguồn: UBND thành phố