KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện thí điểm chuyển đổi số tại phường Sông Cầu năm 2023 

Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 205/KH-UBND Triển khai thực hiện thí điểm chuyển đổi số tại phường Sông Cầu năm 2023 

Nguồn: UBND thành phố