QUYẾT ĐỊNH số 1114- QĐ-UBND Về việc đồng ý cho mở lại dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây: QUYẾT ĐỊNH số 1114- QĐ-UBND Về việc đồng ý cho mở lại dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn