Quyết định về công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý và giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn