Thông báo hoạt động của Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn