Thông báo tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2020

Xem chi tiết tại đây: Thông báo tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2020