THÔNG BÁO về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Xem chi tiết tại đây: THÔNG BÁO về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.pdf