Tiếp tục tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu cơ chế một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2020”

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 7353 CV-BTC ngày 09.12.2020 của Ban tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu cơ chế một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 4 năm 2020 về việc tiếp tục tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu cơ chế một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2020”