V/c tham gia góp ý đối với Dự thảo Quy định tạm thời về Quản lý đô thị trên địa bàn thành phố Bắc Kạn