Văn bản số 61 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hồ chứa nước Nặm Cắt về việc tuyên truyền, vận động nhân dân không vớt gỗ, củi, đánh bắt cá tại khu vực lòng hồ dự án Hồ chứa nước nặm cắt

Xem chi tiết tại đây:Văn bản số 61 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hồ chứa nước Nặm Cắt về việc tuyên truyền, vận động nhân dân không vớt gỗ, củi, đánh bắt cá tại khu vực lòng hồ dự án Hồ chứa nước nặm cắt

Nguồn: BQL Đầu tư XD Hồ chứa nước nặm cắt