Công khai điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2030,

Thực hiện Quyết định số 298/UBND-GTCNXD ngày 05/3/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2030,

Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn thông báo về việc công cố công khai điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chung xây dựng thành phố Bắc Kạn, giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2030, nội dung bao gồm:

  1. Phạm vi, ranh giới và quy mô quy hoạch:

 – Bao gồm toàn bộ địa phận hành chính thành phố Bắc Kạn, quy mô diện tích tự nhiên 137km2, gồm 06 phường là: Nguyễn Thị Minh Khai, Sông Cầu, Đức Xuân, Phùng Chí Kiên, Xuất Hoá, Huyền Tụng và 02 xã Dương Quang, Nông Thượng.

+ Phía Bắc: giáp xã Cẩm Giàng, Hà Vị – huyện Bạch Thông;

+ Phía Nam giáp xã Thanh Vận, Hoà Mục – huyện Chợ Mới.

+ Phía Đông giáp xã Mỹ Thanh – huyện Bạch Thông.

+ Phía Tây giáp xã Quang Thuận, Đôn Phong-huyện Bạch Thông.

– Quy mô dân số toàn thành phố tính đến 04/2019 là 45.036 người.

  1. Hồ sơ công bố công khai Quy hoạch gồm có:

– Quyết định số 298/UBND-GTCNXD ngày 05/3/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2030.

– Bản đồ: Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất.

  1. Thời gian niêm yết:

– Thời gian công bố công khai quy hoạch: Bắt đầu từ ngày 25/3/2021.

UBND thành phố Bắc Kạn trân trọng thông báo đến toàn bộ các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn thành phố biết và thực hiện

  * Nội dung Quyết định phê duyệt và Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất xem trong file đính kèm:

Quyết định 298 của Ủy ban nhân tỉnh Bắc Kạn

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT