Công văn số 694 ngày 9.9.2021 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc hỗ trợ, tạo điều kiện lưu thông qua tỉnh đối với công dân, các đoàn công tác do các tỉnh, thành phố đề nghị.

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 694 ngày 9.9.2021 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc hỗ trợ, tạo điều kiện lưu thông qua tỉnh đối với công dân, các đoàn công tác do các tỉnh, thành phố đề nghị

Nguồn: Sở Y tế Bắc Kạn