Công văn số 872 của UBND tỉnh Bắc Kạn V/v tổ chức thực hiện Nghị định số 09/2021 NĐ-CP và Nghị định số 10/2021 NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 872 của UBND tỉnh Bắc Kạn V.v tổ chức thực hiện Nghị định số 09.2021 NĐ-CP và Nghị định số 10.2021 NĐ-CP ngày 09.02.2021 của Chính phủ