Đẩy mạnh triển khai cài đặt ứng dụng VssID-BHXH số

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 638 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc đẩy mạnh triển khai cài đặt ứng dụng VssID-BHXH số

Nguồn:Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn