KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án ” Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến,giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng CAND giai đoạn 2021-2027″ trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2023

Xem nội dung chi tiết tai đâyKẾ HOẠCH số 85/KH-UBND Thực hiện Đề án ” Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến,giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng CAND giai đoạn 2021-2027″ trên địa bàn TPBK năm 2023

Nguồn: UBND Thành phố