Kế hoạch tổ chức “Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam- Online Friday 2020”

Xem chi tiết tại đây:Kế hoạch số 543/KH-SCT ngày 27/11/2020 của Sở Công thương về việc tổ chức “Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam – Online Friday 2020”