Thể lệ Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021

Xem chi tiết tại đây: Thể lệ Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021

Nguồn: Phòng VHTT TP Bắc Kạn