Thông báo đường dây nóng Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn

Để kịp thời tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của Nhân dân trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn thành lập đường dây nóng, địa chỉ hộp thư điện tử cụ thể như sau:

1. Số điện thoại đường dây nóng:

– Số điện thoại Chủ tịch UBND thành phố: 0983700228

– Số điện thoại Chánh Văn phòng HĐND – UBND thành phố: 0915200096

2. Địa chỉ hộp thư điện tử đường dây nóng: ubnd.tp@backan.gov.vn

Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn thông báo rộng rãi cho các cơ quan, đơn vị, địa phương và Nhân dân trên địa bàn thành phố biết để liên hệ.

Ghi chú: Ngoài giờ hành chính khuyến khích gửi tin nhắn hoặc thư điện tử./.