Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn xin ý kiến tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch và Nghị quyết về phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 5 năm giai đoạn 2016-2020.